iLearnBackupTool

By陳琮斌
其他
這是一個逢甲大學線上教學平台(iLearn)的備份工具 同學們可以使用他將平台上的教學資源備份到自己的電腦中 本工具使用PyQt5做開發,由我負責開發主程式部分,另一位作者負責自動更新程式,並使用git版控進行協作。 GitHub:https://github.com/fcu-d0441320/iLearnBackupTool
陳琮斌
Published: February 09, 2020
爬蟲
pyqt5
Python
More from 陳琮斌
學生寒假作業自動計分追蹤程式
遊戲外掛-風之國度自動化腳本
學生上機考-考試環境學生端
學生上機考-考試環境編輯器
遊戲外掛-神魔之塔自動刷關
網頁修改-逢甲資訊系統樹狀目錄
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.