Lowkeydd

By翁培華
前端工程師
Due to my interest and learning purpose, I created a web app that allows users to watch live streams on YouTube and Twitch.
翁培華
Published: August 04, 2021
Tools
githubgithub
gitgit
babelbabel
webpackwebpack
debiandebian
redisredis
postgresqlpostgresql
dockerdocker
nodejsnodejs
reduxredux
typescripttypescript
javascriptjavascript
css3css3
html5html5
nginxnginx
gogo
reactreact
react
back-end
front-end
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.