Muster Plus 品牌服飾記者會

By林逸華
專案執行/業務開發/產品設計
活動記者會的流程確認,餐點的內容確認,行銷工作人員的會前訓練跟集客宣傳記者會。
林逸華
Published: August 06, 2021
More from 林逸華
家樂福南非紅酒節
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.