Member System (DeepWave)

BySzu-Hsuan Wu
Backend Engineer
A member system for DeepWave, including user authentication and payment system.
Published: August 06, 2021
Tools
gitgit
linuxlinux
nginxnginx
redisredis
mysqlmysql
dockerdocker
pythonpython
User authentication
Celery
Payment
Flask
Python
More from Szu-Hsuan Wu
Travel Search Engine
LAMP (Taiwin)
Sovia (DeepWave)
Hullaballoo (DeepWave)
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.