Minecraft clone (ray-tracing on GPU)

ByJulian Chu
Patent Agent @ Jiang Chyun IP group
60fps ray-traced rendering of Minecraft clone.
Julian Chu
Published: January 08, 2020
C++
Shader
OpenGL
More from Julian Chu
定時開關
自製的球磨機
無菌操作台
溫度警報器
Mushroom cultivation
Solid state Tesla Coil
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.