MP3 Player - The front end challenge 2019 week 3

ByMing-Hao Tsai
Front-end Developer
參加 2019 前端精神時光屋的作品 https://tsuyoshitsai.github.io/project/front-end-challenge-2019/week-3-mp3-player 1. 控制 Audio 元素以達到播放、暫停、隨機播放、循環播放、單首重複播放的效果 2. 以 RxJS 實作播放軌的拖拉互動,並將音樂正確移至指定位置
Published: November 21, 2019
More from Ming-Hao Tsai
Freecell - The front end challenge 2019 week 2
Pomodoro - The front end challenge 2019 week 1
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.