Multipurpose Grooming Tool

ByKhushi Meena
Student
Designing a multi-purpose grooming tool for travelers with Massager, trimmer, and hairdryer as attachment heads to the base tool.
Published: August 25, 2021
#design #hairdryer #trimmer #massager #three-in-one tool
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.