Podcast 線上串流服務平台

BySophie Chang
前端開發人員
► 以 React 技術,與 3 名準工程師、設計師共同協作,全程遠距團隊工作。 ► 使用 SPA 架構,與後端合作討論 API 架構,並串接第三方 API 進行開發。 ► 實作會員系統、Podacst / Episode 訂閱系統、搜尋功能、音樂播放器功能。 ► 網站 Demo:http://podcastify.tw/
Published: March 09, 2021
React Router
第三方 API 服務串接
RWD
styled-components
React.js
More from Sophie Chang
Todo List
台灣即時天氣查詢(PWA 功能)
SPA 部落格
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.