PS練習_02

ByNaiyu
行銷企劃 @ 摩帝企業有限公司
純練習作品03_將人物、天空、城市、隕石等元素進行特效合成
Naiyu
公開されました: December 07, 2019
photoshop
Naiyuの詳細
PS練習作品_05
PS練習作品_04
PS練習_01
PS練習作品_03
PS練習作品_06
2020海報設計
chat placeholder

ネットワークを広げましょう

企業ページまたは人材検索エンジンの下にあるアイコンをクリックして、会話を始めましょう。