PS練習_01

ByNaiyu
行銷企劃 @ 摩帝企業有限公司
純練習作品01_練習火焰與寒冰的特效和成。
Naiyu
公開されました: December 07, 2019
illustrator
photoshop
Naiyuの詳細
PS練習作品_05
PS練習作品_04
PS練習作品_03
PS練習作品_06
2020海報設計
PS練習_02
chat placeholder

ネットワークを広げましょう

企業ページまたは人材検索エンジンの下にあるアイコンをクリックして、会話を始めましょう。