RGB 疊加 Thermal

By李智誠
Senior Android Engineer
利用 JNI 調用 Flir Lepton Thermal,取得Thermal 畫面後疊加在 RGB camera 上
李智誠
Published: August 19, 2021
OpenGL JNI
More from 李智誠
雙 UVC(RGB/Thermal)
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.