Style

By吳庭欣
前端開發人員
服裝飾品網站UI,利用 CSS 完成回應式網頁,Javascript 完成圖片輪播功能。
吳庭欣
Published: August 05, 2021
Tools
javascriptjavascript
css3css3
html5html5
More from 吳庭欣
React Recipe
React Weather
React Todolist
柳丁皮甜點屋 Orange Peel
Cuisine
Three Dots
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.