STYLISH

ByAndy Chou
Front-End Engineer @ ULSee Inc.
A Clothing E-Commerce Website https://andy770921.github.io/Stylish/
Andy Chou
Published: November 09, 2019
E-commerce
TapPay
Facebook API
AJAX
RWD
javascript
css
html
More from Andy Chou
ULSee Login Website
Retail Helper
CAMEL UP
HERO Project
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.