Todolist CURD

ByKiddchan
產品開發部門工程師 @ 精兵資訊
1. 運用 PHP / Laravel 建立專案: 可在網頁端直接輸入/更新/刪除 tasks, 也能透過API 進行 task 的 CRUD 等database 操作 。 2. Restful API 文件 透過 apidoc建立並提供版本控制訊息 3. 自動化部屬 使用github action服務達成基本CI/CD 專案連結如下 https://github.com/kiddchantw/todolistLaravelTest
Kiddchan
Published: August 11, 2020
Laravel
php
More from Kiddchan
第三方登入
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.