UI Snap Shot - Year 2018.

ByArup Kumar Nag
Full Stack & Android Developer
Web-App Development with HTML, CSS & JavaScript. Technically, this was my first Web Application. Link: www.jitpoly.tk
Published: November 13, 2019
javascript
CSS3
HTML 5
More from Arup Kumar Nag
onPressed Inc. Wep Page Design
Webpage Designed with Anguar 8
MEAN APP
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.