(VR類)VR虛擬實境衛教遊戲

ByHe Len
特助 @ 冠奕建設
透過VR虛擬實境的應用讓使用者更加了解、學習一些常見的病症的處理流程,結合後端資料庫紀錄每個使用者的使用情況,並且有前後測評估分析體驗前與體驗後是否真的有了解到更多的知識。 開發工具:Unity、SteamVR Plugin、Mixamo、Visual Studio、MySQL
He Len
Published: December 09, 2019
Visual Studio
MySQL
steamVR
Unity
More from He Len
(APP類)醫院掛號系統
(物聯網類)水族箱植物種植藍芽控制系統(Arduino+Android APP)
(視窗類)人臉辨識登入系統
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.