Vue 鞋類購物車

By周育辰
前端開發人員
使用vue.js以及Bootstrap vue進行切版,串接json server API,能夠將商品進行分類,加入購物車將顯示商品數量、價格,按下結帳按鈕後將跳出提示通知。 網址:https://william-shoes.netlify.app/
周育辰
Published: June 01, 2021
Tools
vuejsvuejs
Json API
Bootstrap Vue
Vue
More from 周育辰
健身房網站
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.