World Shootout Underwater Photo GP

ByGavin Jang
Data Scientist
I took this photo on Sipadan
Gavin Jang
Published: August 17, 2021
More from Gavin Jang
International Photography Award
ARIMA Model for Shrimp Fishery
Deep Learning Model for Fishing Ground in WCPO
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.