CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Software engineer
Avatar of 黃士庭 Justin Huang.
Avatar of 黃士庭 Justin Huang.
軟體工程師 Software Engineer @Shoalter Technology Ltd.英屬維京群島商易貿創投有限公司台灣分公司
2021 ~ Hiện tại
Software Engineer
Trong vòng một tháng
Vitals 效能表現。 TypeScript Next.js Tailwind SCSS Canvas Framer Motion Anime.js Cypress Cypress Cloud GitHub Actions (CI/CD ) Vercel AWS S3 Imgix Firebase 身份驗證 使用 Firebase Authentication 服務實作身份驗證功能。 TypeScript React.js Redux Tailwind S CSS Ant Design Anime.js Jest React Testing Library GitHub Actions (CI/CD) Firebase Firebase Hosting Blog 我的部落格,使用 Meta 開源靜態網頁框架 Docusaurous 建置。 JavaScript TypeScript React.js Docusaurous Netilify
React.js
Redux
Next.js
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
ALPHA Camp
全端網頁開發
Avatar of YANG CHIH SHEN(楊智勝).
Avatar of YANG CHIH SHEN(楊智勝).
Product Test Engineering @Qualcomm Semiconductor Corp.
2023 ~ Hiện tại
Software Engineer
Trong vòng một tháng
annotation and data preprocessing. FebFebEducationNational Tsing Hua University,NTHU M.S. Department of Engineering Science IC Packaging and Testing Course . Embedded AI Personnel Training Course. Digital Marketing Course . Business Leadership Course . National Chip Implementation Center, CIC TCFSTChang Gung University,CGU B .S. Department of Electrical Engineering First place in senior project. Best Popularity Award in senior projec t. Skill Programming Language Verilog/Hspice C&C++/Java/Python Matlab/ VBA Others JavaScript/HTML/CSS/MySQL Git/Github Certificate Google Analytics
C
C++
Matlab
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
National Tsing Hua University, Hsinchu, Taiwan
M.S. Department of Engineering Science
Avatar of 莊詠筌.
Avatar of 莊詠筌.
軟體工程師 @顥智聯科技股份有限公司
2021 ~ 2022
Software Engineer
Trong vòng một tháng
莊詠筌 軟體工程師 我是莊詠筌,興趣是電腦和鋼琴,我認為沒學不會的事,努力改進或是積極的去查資料、反覆練習,不論鋼琴或程式語言甚至新挑戰,都能積極面對。 手機 :E-mail : [email protected] 技能 Angular TypeScript JavaScript Uniy3D C# 專案 Unity3D遊戲 用Unity製作出的一款恐怖遊
Angular
TypeScript
JavaScript
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
中國文化大學 Chinese Culture University
資訊管理學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Software engineer @南京資訊股份有限公司 Protech Systems Co., Ltd
2021 ~ Hiện tại
Software Engineer
Trong vòng một tháng
C#
.net mvc
Java
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
YZU University (元智大學)
資訊管理
Avatar of 周芷璇.
Avatar of 周芷璇.
Past
Self-study front-end and back-end programs @Self-study stage
2022 ~ Hiện tại
software engineer
Trong vòng một tháng
接RESTful API。 學習Authentication驗證登入功能。 想與多人開發完成更具規模的專案學會Git,有自己的GitHub網站。 軟體工程 作業系統:Windows 程式設計:JavaScript、React 開發工具:VS Code 畫面設計:Figma、RWD 網頁技術:HTML、CSS、JavaScript、jQuery、React、Node.js、RESTful API 版本控制:Git 資料庫 :MongoDB #JavaScript #CSS #HTML #Node.js #Git #
JavaScript
HTML
CSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Soochow University
Department of Chinese Literature
Avatar of 辜致豪.
Avatar of 辜致豪.
Software Engineer @⾼瞻資訊
2021 ~ Hiện tại
software engineer
Trong vòng một tháng
辜致豪 Software Engineer Taipei City, Taiwan 軟體開發工程師,以網頁前後端為大宗,興趣廣泛,對事物的好奇心是堅持下去的動力。 https://gitlab.com/zhg0121 Email: [email protected] 技能 Front-end HTML CSS Javascript Bootstrap Vue Back-end PHP Laravel Python Flask node.js express.js MySQL PostgreSQL MongoDB Redis Blockchain Ethereum Solidity Other Git Amazon AWS S3 Lambda Linux Bash Script Python Web crawler 工作經
Nodejs
javascript
MySQL
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立高雄科技大學
資訊管理系電子商務研究所
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Software Engineer @Ezoom Information, Inc.
2021 ~ Hiện tại
Software Engineer
Trong vòng một tháng
JavaScript
HTML5
.NET MVC
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
淡江大學 Tamkang University
電機工程學系
Avatar of 李承翰.
Avatar of 李承翰.
暑期工讀生 @若水國際股份有限公司
2020 ~ 2020
Software Engineer
Trong vòng một tháng
於研究知識的訓練與良好的語言基礎,想必我已經準備好成為業界的一份子。 [email protected]相關技能 程式語言 C++ Java Python JavaScript SQL PHP 開發工具/方法 Git/Github Scrum Kanban Visual Studio/Visual Studio Code 語言證書 TOEIC 900分 JLPT N1 專題作品 專題說明連結 Quick Order快點 以顧客的角度
C
C++
Java
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台灣大學(National Taiwan University)
資訊管理學
Avatar of Valerie Jones.
Avatar of Valerie Jones.
Past
WEB DESIGNER AND DEVELOPER @Instant Entity
2014 ~ 2017
Software Engineer
Trong vòng một tháng
finish, coordinating between the client and a team of designers and developers. • Produced rapid full-branding implementation, for multiple clients weekly, through HTML email signatures and responsive email newsletters, websites, and blogs by customizing templates to fit clients' needs. Utilized : WordPress, WooCommerce, Cart66, Squarespace, Wix, Shopify, Blogger, PHP, JavaScript, HTML5, CSS3, plugins JUNIOR DEVELOPER AccuCode • JanuaryOctober 2013 • Constructed an enterprise inventory management Android mobile app with a focus on performance optimization. • Created intuitive interfaces and databases. • Planned and designed form creator web application. Utilized : Java, Android SDK, JavaScript, AJAX, HTML, CSS, Apache web server, XML
HTML/CSS
JavaScript
Node.js / Express.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
4-6 năm
Fullstack Academy - The Grace Hopper Program
Software Engineering Certificate
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Data Engineer @漸強實驗室 Crescendo Lab Ltd.
2020 ~ 2022
Software Engineer
Trong vòng một tháng
Python
Django
Airflow
Trong thời kỳ quân ngũ
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立台灣大學 National Taiwan University
資訊工程

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi