CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 林佳均.
Avatar of 林佳均.
Product Owner @中佑資訊
2019 ~ Hiện tại
PM/產品經理/專案管理
Trong vòng một tháng
統股份有限公司 【工作內容】 整合客戶多單位(行銷、業務、客服)需求,提出建議解決方案。 擔任對客戶專案規格、問題處理窗口。 Web 使用者介面與流程 0-1 wireframe 規劃。 E2E 測試,撰寫測試結果報告,回饋給開發團隊 產品階段釋出 Demo 、操作教學 。 【負責專案】 → 租賃車派
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
逢甲大學
經濟學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
成音人員 @望春風廣播股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
網路編輯或各種寫作工作都喜歡
Trong vòng sáu tháng
Word
Excel
Photoshop
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
南開科技大學
資訊管理
Avatar of 劉宇豐.
Avatar of 劉宇豐.
工程師 @哈瑪星科技股份有限公司
2020 ~ 2021
Hơn một năm
於 影像分類 與 影像辨識物體偵測 領域,學習研究多種機器學習模型,如:MLP、CNN、RNN…,並自學自然語言處理、語意分析等領域。從事使用者介面(UI)與使用者經驗(UX)之使用性測試相關研究,透過實驗平台測試與分析實驗參與者之反應,統整出系統的使用
使用者測試(Usability test)
使用者經驗研究
使用者說明手冊撰寫
1-2 năm
國立高雄科技大學
資訊管理所
Avatar of 許炘幃.
Avatar of 許炘幃.
後端工程師 @敦謙國際智能科技股份有限公司
2022 ~ 2023
PHP Laravel web developer
Trong vòng một tháng
點,開發完成後負責安排人員測試及驗收 釐清使用端需求並規劃適合業務流程、將彙整需求與開發端溝通,撰寫會議記錄。 撰寫操作手冊及安排上線前使用者端教育訓練 負責專案進度追蹤、時效控管及預算控制 企業流程圖繪製、流程說明文件
html + css + javascript
MySQL
PHP
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立高雄應用科技大學
會計系
Avatar of Po Hung.
Hơn một năm
中報告書撰寫 苗栗_內容_舊山線導覽人力資料庫與數位解說資訊系統建置計畫 網站系統測試 宣傳影片上架 標準化作業手冊撰寫 108年台北國際電腦展預登報名網站系統案 專案工作計畫書撰寫 使用者操作手冊撰寫 保固維護書撰寫 企劃投
Avatar of YIFANG LI.
Avatar of YIFANG LI.
Past
專案工作人員 @教育部大學社會責任推動中心(USR推動中心)
2020 ~ 2021
活動企劃、活動執行、專案企劃、專案執行
Trong vòng một tháng
全國第二期年)USR計畫(97所大學、217件計畫)之季度管考、年度評核之流程設計與作業系統建置。 • 跟催學校行政單位報告書的撰寫進度與洽談外部審查委員之合作邀請、協力廠商溝通。 • 負責中心對外說明會議簡報、作業手冊製作與撰寫年度結案報
word
powerpoint
photoshop
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立暨南國際大學
東南亞學系
Avatar of 林立哲.
Avatar of 林立哲.
product manager @iStaging Corp. 愛實境_宅妝股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
Product Manager
Trong vòng một tháng
相關 : -需求確認、建立User Story、建立PRD -功能架構規劃、使用流程規劃 -介面流程規劃 、 Wireframe 、P rototype -功能測試、產品發佈 3.產品運營相關 : 撰寫使用手冊、整理產品數據、產品問題追蹤、競品分析 4.專案執行相關 : -產品導入GDPR - 客製化產品管理 - 產品重構、介面改版
Excel
Word
PowerPoint
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立中央大學 National Central University
土木工程所 空間資訊組
Avatar of the user.
Avatar of the user.
系統分析師 @益欣資訊股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
資料分析師、系統工程師、資訊安全工程師
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
Kao Yuan University
Department Of Information Technology And Applications
Avatar of the user.
UI/UX Designer
Trong vòng một tháng
Figma
Zeplin
HackMD
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立政治大學(National Chengchi University)
Avatar of 林廉恩.
Avatar of 林廉恩.
副工程師 @宏通數碼科技股份有限公司
2020 ~ 2021
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một năm
撰寫 C# .NET Framework編寫 WinForm介面程式。 利用SQL Server,SQLite處理銀行內部相關資料。 為每一個專案編寫 需求規格書 , 測試報告書 與 操作手冊 ,以確保程式的完整 作品集 網頁切版作品 這項作品為線上課程所安排的最終作業, 教學方將版型以psd檔貼於作業說
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立成功大學
電機工程學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi