CakeResume Talent Search

Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
AI研發工程師 @南亞塑膠
2020 ~ Hiện tại
資料工程師
Trong vòng một tháng
Unity
C#
Python
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
台灣科技大學
電機系
Avatar of Patrick Sun (孫柏青).
Avatar of Patrick Sun (孫柏青).
Past
資深工程師 @FARobot / 法博智能移動股份有限公司
2022 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
Patrick Sun (孫柏青) Software developer Taipei, Taiwan 您好,目前在尋找 Vue.js 網頁前端工程師工作,我有 Unit Test, CI/CD, Windows App 開發經驗,使用 Vue.js, Vuex, Vue-Router, React.js . 語言/框架 JavaScript Vue.js React.js Python, FastAPI AJAX / API串接 HTML/CSS HTML5、CSS3、RWD Bootstrap 協作 Git MR、PR GitHub Trello、Jira 、 Slack Jenkins CI/CD, Bitbucket Pipelines 語言 English — 中階 Chinese
HTML/CSS
Vue.js
RWD網頁設計
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
國立中山大學 National Sun Yat-Sen University
Master of Computer Science
Avatar of the user.
Avatar of the user.
軟體工程師 @易勝資訊股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
後端工程師
Trong vòng một tháng
Linux
Rust
TypeScript
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
高雄第一科技大學
電子工程
Avatar of 林淳安.
QA/QC/測試工程師
Trong vòng một tháng
展下去,獲得新的經驗,期望個人獲得更好的成長。 期許成為一位擁抱生活及持續學習的測試工程師。 [email protected] 技能 前端 HTML /CSS /SASS / Bootstrap JavaScript / jQuery 後端 C # ASP.NET MVC Entity Framework MS SQL 開發工具 Visual Studio Jira/Testrail Microsoft SQL Server Microsoft Azure Git / GitHub Postman 技術文章 iT 邦鐵人賽-這
C#
ASP.NET MVC
JIRA Software
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
嘉義大學
園藝
Avatar of CHU-HSUAN, CHEN.
Avatar of CHU-HSUAN, CHEN.
Photographer @freelancer
2019 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
and security discipline issues, and created presentation materials. JulAug 2017 Design Intern ODA Graphic Design and Product Planning Collaborated with the interior and graphic team to make space and product design proposal for clients. Assisted in poster design and CIS visual design. EDUCATION Shih Chien University Bachelor of Industrial DesignSKILLS Product User Experience Design Industrial Design 2D/3D Prototyping 2D Prototype tools Figma Illustrator Photoshop Lightroom Premiere HTML/CSS Notion 3D Prototype tools Solidworks Keyshot ProE Fusion360 Alias Languages Mandarin-Native speaker English-Conversational / TOEIC 775 Japanese-Basic listening and reading / JLPT N3
UX Design
Product Design
2D and 3D Modeling
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
實踐大學
工業產品設計學系
Avatar of Sherry Liao.
Avatar of Sherry Liao.
Backend Developer @先鋒機械股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
有程式碼的 coding style,大幅減少協作上的上手時間與維護成本。 全端網路開發課程_課程助教~ 迄今 Alpha Camp 程式教育機構 解答學生 HTML / CSS / JavaScript 技術問題 Code Review 學生作業並給予回饋、指引學習方向,已累積批改約 200 份 協辦、主持 1 場主題工作坊與 3 場社群
Git
Github
HTML + CSS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Alpha Camp 全端網路開發課程
全端/後端專修 Fullstack/Backend
Avatar of 盧柏文.
Avatar of 盧柏文.
研究助理 @ 國立成功大學FinTech商創研究中心
2021 ~ Hiện tại
實習生
Trong vòng một tháng
的服務費 網頁聊天室 系統 (Node.js) - 使用 N ode.js 後端程式(ejs樣板引擎)以及MySQL建立的網頁聊天室系統,使用者可自行創建聊天室以及帳 號 其他資訊 程式能力 : HTML/CSS, JavaScript, Node.js, Python, MS SQL, PostgreSQL, C# , ASP.NET 雲端平台 : Azure, GCP 語言能力 : 中文(母語), 英文(多益 830)
Python
c++
JavaScript
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Intern / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台南大學
資訊工程, 經營管理
Avatar of 鍾秉均.
Avatar of 鍾秉均.
Past
測量工程師 @天中天工程有限公司
2021 ~ 2022
大數據分析,資料科學家,資料工程師,AI工程師
Trong vòng một tháng
處理 根據蒐集到的資料做成果分析、並繪圖 協助改善公司資料管理、儲存方式 更新既有程式,改善工作效率 技能 Programming Python MySQL JavaScript HTML/CSS Flask Big Data Spark Hadoop Linux Docker Machine Learning Others Git Tableau 自傳 關於我 您好,我是鍾秉均,畢業於國立東華大學經濟學研究所--國際金融貿易組,個
Python
MySQL
Linux
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
資展國際股份有限公司(原 資策會)
巨量資料分析
Avatar of the user.
Software Engineer
Trong vòng một tháng
Python
Django
Django REST Framework
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
輔仁大學
電子工程(現在已改名成電機工程)
Avatar of 李家廣.
Avatar of 李家廣.
Sr. Front-End Developer @VoiceTube
2020 ~ 2022
Front-End Developer
Trong vòng một tháng
and several campaign sites. Developed real-time push notification through Service Worker. Collaborated with transnational members across time zones. Team Lead Cowell Information System Co., Ltd. • JulMay 2015 Developed an E-commerce travel website and Content Management System. Education National Taiwan University of Science and Technology Department of Information Management •Skills JavaScript HTML/CSS SASS/SCSS Vue Vue CLI Nuxt React Next Jest Storybook Amplitude Google Analytics Google Cloud Platform Firebase Chrome Extension Figma Zeplin Language Chinese - Native English - Intermediate Licenses & Certifications Microsoft Certified Professional Microsoft EIssued May 2014 · No Expiration Date
JavaScript
HTML/CSS
SASS/SCSS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
6-10 năm
National Taiwan University of Science and Technology
Department of Information Management

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.