CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 許景閩.
Avatar of 許景閩.
Past
自主學習 @後端工程師
2019 ~ Hiện tại
Backend Developer (Node.js)
Trong vòng một tháng
and frontend techniques to become a full-stack engineer. jimmy.hsu born1031 [email protected] Backend Developer (Node.js) Taipei,TW Skills Programming Language C++ JAVA JavaScript Web Front-end HTML 5 / CSS Boostrapt jQuery RWD Web Back-end MVC / Model 2 Serverlet / JSP Node.js / Express.js Database MySQL MariaDB MongoDB Redis Others Swagger API Git / Github / Gitlab Docker Cocos2d Work Experience Bonio 幫你優, Feb 2022 ~ Aug 2022 後端工程師(node.js) GraphQL API RESTful API
C++
JAVA
JQuery
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立宜蘭大學
電子工程學系
Avatar of 廖梓兆.
Avatar of 廖梓兆.
Past
Trainee @軟體工程師扶持計畫訓練營 (WeHelp Bootcamp)
2022 ~ Hiện tại
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
in Redis as Cache. Create a Real Time Chatroom and Invitation System with Socket.io. Using the MVC design pattern and normalize MySQL database in 3NF. More Features Web Framework: Node.js/Express.js Database: AWS RDS, Redis Storage: Cloudflare R2 RESTful API: API Documentation DNS: AWS Route53 HTTPS/Proxy: NGINX Authorization: JWT Docker: Compose Frontend: JavaScript, HTML, CSS Taipei Day Trip - E-commerce Tourism Website https://taipeidaytrip.moonightowl.com/ https://github.com/tom54699/taipei-day-trip Main Skill...
AWS
Docker
Node.js / Express.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
National Chung Hsing University
Department of Foreign Languages and Literatures
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
會計 @綠原品健康餐館
2019 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
Node.js / Express.js
JavaScript
Sequelize/MySQL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
ALPHA Camp
Backend
Avatar of 蔡宛諭.
前端工程師、後端工程師、全端工程師
Trong vòng một tháng
良好的溝通和團隊合作能力。[email protected] https://github.com/bo技能 Front-end React / Redux JavaScript (ES6+) jQuery / Bootstrap RESTful API HTML / CSS / SCSS / SASS Back-end Node.js / Express.js / JWT MongoDB Others Git Github npm / yarn Gulp / Webpack TOEIC 800 up 專案 JB Camping 露營選物 Github 連結 使用 React 搭配 Chakra UI 搭建前端,並使用 Node.js /
React.js/Redux
Node.js / Express.js
Mongoose/MongoDB
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
臺北市立大學 University of Taipei
幼兒教育系
Avatar of Pin Chieh Chen.
Avatar of Pin Chieh Chen.
前端網頁開發實習生 @富邦人壽保險股份有限公司
2020 ~ 2021
Trong vòng một tháng
與照片修圖 七月三月 2014 建築燈光設計助理 光拓彩通股份有限公司 建築立面、室內與庭園景觀燈光設計 設計模擬圖與施工圖製作 學歷臺灣大學 建築與城鄉研究所中原大學 景觀設計 技能 React.js Node.js / Express.js SQL HTML/CSS SASS C# 語言 English — 進階
React.js
Node.js / Express.js
SQL
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
臺灣大學
建築與城鄉研究所
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Senior Developer @GreatForti Technology Co., Ltd.
2021 ~ 2023
後端工程師
Trong vòng một tháng
PHP
MySQL / Mariadb
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
大葉大學
電機系
Avatar of 張育誠.
Avatar of 張育誠.
Front-end Engineer @Gorilla Technology Group
2019 ~ Hiện tại
Senior Front-End Engineer
Trong vòng một tháng
automatically. - Package the UX as a script library to reduce binding event listeners in Front-end. - Coordinated 12 ~ 14 newbies to develop HR system. - Front-end framework instructor (Ext-JS). - Import and build the multilingual to Ext-JS (including online maintain). - Design the library which could record user's operations. - System designer - Performance tuning EducationDa-Yeh University (DYU) Department of Information Management Skills React / Redux / Hooks Typescript Next.js / Webpack / Babel Node.js / Express.js Featured Side Project - Injourney Package - Appcraft Core Side Project - React Knowledge
React.js
React Hooks
Next.js
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
Da-Yeh University (DYU)
Department of Information Management
Avatar of 留旻懋.
Avatar of 留旻懋.
Senior Engineer @緯創資通
2017 ~ Hiện tại
Backend 、Devops
Trong vòng một tháng
Aug 2014 國科會計畫雲端平台架設(Hadoop叢集) Hadoop叢集 計畫網頁開發(PHP,HBase,CSS,Shell Script,JQuery) 計畫伺服器維護與虛擬機器建置(VMware ESXI) 技能 Backend Node.js/koa.js Node.js/Express.js MySQL postgreSQL MongoDB RabbitMQ Swagger/OpenAPI Devops Gitlab Ci/CD Kubernetes Docker Nginx AWS Azure Frontend ReactJS JQuery CSS HTML 學歷 朝陽科技大學, 碩士學位, 資訊
+nodejs
+NginX
+MySQL
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
朝陽科技大學
資訊科技
Avatar of tzuyi yang.
Avatar of tzuyi yang.
Past
前端工程師 @前思資訊
2020 ~ 2022
前端工程師
Trong vòng một tháng
技術的同時,剩餘時間精進後端技術,享受不斷學習的過程與樂趣。  New Taipei City , TW [email protected]技能 前端 - JavaScript(ES6+) - TypeScript - Vue - React - Nuxt.js - HTML5 / CSS3 - TailwindCSS - SCSS - Webpack - Vite - Cypress 後端 - Node.js / Express.js - RESTful API - Mocha Unit Test - Third-party API 資料庫 & 部署 - MongoDB / MySQL - Heroku - Vercel 作品介紹 Code Immediate - Vue3 / TypeScript / TailwindCSS / RWD / Express /
JavaScript(ES6+)
RWD
HTML5 / CSS3
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立屏東大學
企業管理系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Back End Developer @SabaIdea
2022 ~ Hiện tại
Back End Developer
Trong vòng một tháng
PHP
Laravel
Phalcon
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Shahid Bahonar Technical and Engineering College of Shiraz
Software engineering

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.