CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 留旻懋.
Avatar of 留旻懋.
Research and Development @緯創資通
2017 ~ Hiện tại
Backend 、Devops
Trong vòng một tháng
Framework ) Kubernetes Server建置與維運 Kubernetes服務部屬與水平擴展 GitOps導入(ArgoCD) 自動駕駛資訊整合平台(Fullstack,Devops & Scrum team) 2019/1~2021/12 新聞連結 NodeJs Backend(koa Framework & Restful API) ReactJs Linux Server管理與服務建置(Nginx ,Docker) GitLab CI/CD Kong API getway 火車鐵路軌道系統(Fullstack) 2019/10~2020/1 NodeJs Backend(koa Framework) ReactJs Smart Medical Wound System(Devops協助) 2019/
+nodejs
+NginX
+MySQL
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
朝陽科技大學
資訊科技
Avatar of Wright Huang.
Senior Backend Engineer
Trong vòng một tháng
Wright Huang Senior Backend Engineer [email protected]  https://t.me/wright_tw https://github.com/wright-tw Skills PHP Laravel Yii2 Hyperf ThinkPHP DolphinPHP Swoole Golang Gin framework GORM Uber Dig DI Testify Database MySql Redis Third-Party Service Telegram Bot Cash flow 3rd party game Sms service DataTransfer Grpc & Protobuf RESTFul API JSON CI / CD GitLab CI Jenkins CD PHPUnit Codeception Git Cache & Queue Redis Memcached Swoole table Queue on Beanstalkd Queue on Redis Container Dockerfile Docker-compose TeamWork Scrum JIRA Experience Taiwan Game Company - Senior PHP
PHP
Laravel Framework
Swoole
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Avatar of 喬康豪.
Avatar of 喬康豪.
前端工程師 @卡訊電子
2020 ~ Hiện tại
網站前端工程師
Trong vòng một tháng
喬康豪 fontend-engineer backend-engineer 前端技能: vue.js, angular, sass, restful api, websocket 後端技能: spring boot, hibernate, rabbitmq, websocket, nestjs 工作經歷: backend-engineer: 1~2年 Fontend-engineer: 2~3年 Deep-learning engineer: 2~3年 Android app developer: 1年 email: [email protected] Skliis Font-End Vue.js angular Sass websocket RWD Back-End spring boot rabbitmq websocket Restful Api node.js(nestjs) Deep-Learning Object Detection Object Tracking YOLO pytorch 開發工具及環境 git docker ubuntu
Vue.js
Webpack
Sass
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
清華大學 National Tsing Hua University
核子工程 nuclear engineering
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Web Developer @媽咪愛 MamiLove
2022 ~ Hiện tại
Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
Linux
CentOS
Nginx
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Tamkang University (TKU)
資訊工程學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Senior Developer @GreatForti Technology Co., Ltd.
2021 ~ Hiện tại
後端工程師
Trong vòng một tháng
PHP
MySQL / Mariadb
JavaScript
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
大葉大學
電機系
Avatar of Eason Liu.
Avatar of Eason Liu.
Past
資策會 @課程講師
2020 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
/ CSS HTML5 & CSS3 CSS framework - Bootstrap template engine - pug, ejs CSS preprocessor - SCSS CSS prefixes - autoprefixer RWD 切版 JavaScript JavaScript ES5 / ES6 jQuery / jQuery UI React & Redux React Hook React Router XHR / AJAX / Fetch Closure 閉包 callback / Promise / Async HTML5 JS API (SVG / location) D3.js Others NPM, yarn 指令 Git / Github 指令 Git Flow / Master, Dev and Branch Webpack, Babel 自動打包編譯 Postman 測試 API JSON Server 模擬 restful API 閱讀官方API文件、查
JavaScript / ES6 / jQuery
react.js
redux
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
元智大學
財務金融
Avatar of Eason Lin.
Avatar of Eason Lin.
前端工程師 @易遊網股份有限公司
2019 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
有效學習成長的3個建議」 希望工作: React 前端工程師 • 謝絕博弈產業 HTML / CSS JavaScript ES6 Back-End SASS / Less Bootstrap 4 / Materialize RWD Play Scala ES6 React Hook TypeScript Google Map API JQuery Jest Node.js Next.js RESTful API MS SQL / Firebase / MongoDB Nodemailer / SendGrid Experience 前端工程師 @ 易遊網股份有限公司年 12 月 - 目前 ) 國內著名旅遊平台網
JavaScript
Node.js
HTML + CSS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立臺中科技大學National Taichung University of Science and Technology.
會計
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Flutter Developer @環球科技有限公司
2022 ~ 2023
Flutter工程師
Trong vòng một tháng
Flutter
Android
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立台灣科技大學
電子工程系
Avatar of 謝政育.
Avatar of 謝政育.
前端工程師 @中佑資訊
2021 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
遊戲 開發及維護 (vue3)。 後臺系統開發及維護 (vue.js)。 使用Pixii-Spine、canvas開發遊戲動畫。 版本控制: GitLab 主幹開發。 與後端工程師合作串接API。 學歷東海大學 Tunghai University 統計學 技能 Language HTML/CSS Sass JavaScript TypeScript Framework Vue.js Angular Library RxJs API RESTful API Axios GraphQL Other npm Webpack git 專案 體育賽事投注網站 整個專
Languages
HTML/CSS
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
東海大學 Tunghai University
統計學
Avatar of 林瑞怡 Jui-Yi, Lin.
Avatar of 林瑞怡 Jui-Yi, Lin.
Backend Engineer @Hi SHARP Co., Ltd.
2021 ~ Hiện tại
後端工程師
Trong vòng một tháng
林瑞怡 Jui-Yi, Lin High learning ability in new things and always enjoy using skills what I learn to solve problems. New Taipei City, Taiwan [email protected] https://github.com/juiyilin?tab=repositories Skills Back-end Python Python Django framework Python Django REST framework Python Flask framework Python Pandas Python Boto3 RESTful API Database PostgreSQL pgAdmin 4 MySQL connection pool Redis Cloud Platform AWS EC2 AWS S3 AWS CloudFront AWS RDS AWS Load Balancer GCP Third-party TapPay (payment) Google Charts Front-end HTML CSS JavaScript (ES6) RWD AJAX Bootstrap
Django Framework
Django REST Framework
Flask(Python)
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
東吳大學 Soochow University
Economics

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.