數位行銷專家Digital marketing specialist

Công việc được cập nhật gần 3 năm

Mô tả công việc

你將會負責所有的線上行銷活動,用有效的方法和管道讓潛在客戶知道Approperty,和我們提供的價值。

 • 計劃並執行所有網頁,SEO / SEM,電子郵件,社交媒體和顯示廣告。
 • 設計,建立和維護我們的社交媒體形象,包括Facebook,Linkedin和Line。
 • 測量,討論和分析所有數字營銷活動的績效,並根據目標(ROI和KPI)進行評估和優化。
 • 計劃,執行和衡量實驗和轉換測試。
 • 識別趨勢和見解,並根據見解優化支出和績效。
 • 通過數字營銷和/或傳統營銷集思廣益,制定新的創造性增長策略
 • 與內部團隊合作以創建登錄頁面並優化用戶體驗。
 • 利用分析能力評估跨多管道和客戶接觸點的端到端客戶體驗。
 • 確定關鍵的轉換點和落點,並優化用戶渠道。
 • 與代理商和其他供應商合作夥伴合作。
 • 評估新興技術。
 • 提供適當的思想領導力和觀點供採納。
 • Plans and executes all web, SEO/SEM, email, social media, and display advertising campaigns.
 • Designs, builds, and maintains our social media presence including Facebook, Linkedin and Line.
 • Measures, discusses and analyses performance of all digital marketing campaigns and assesses and optimizes against goals (ROI and KPIs).
 • Plans, executes, and measures experiments and conversion tests.
 • Identifies trends and insights and optimizes spend and performance based on the insights.
 • Brainstorms new and creative growth strategies through digital marketing and/or traditional marketing.
 • Collaborates with internal teams to create landing pages and optimize user experience.
 • Utilizes strong analytical ability to evaluate end-to-end customer experience across multiple channels and customer touch points.
 • Identifies critical conversion points and drop off points and optimizes user funnels.
 • Collaborates with agencies and other vendor partners.
 • Evaluates emerging technologies.
 • Provides thought leadership and perspective for adoption where appropriate.

Yêu cầu

 • 市場營銷或相關領域的文學學士或碩士學位
 • 在數位營銷方面具有公認的工作經驗,尤其是在行業內
 • 具有領導和管理SEO / SEM,營銷數據庫,電子郵件,社交媒體和/或展示廣告系列的豐富經驗
 • 具有優化目標網頁和用戶渠道的經驗
 • 具有A / B測試和多元實驗的經驗
 • 對網站和營銷分析工具(例如Google Analytics(分析)和趨勢,Semrush,MOz和Ubersuggest)具有紮實的知識
 • 廣告投放工具的使用知識
 • 具有在所有主要搜索引擎上設置和優化PPC廣告系列的經驗
 • 有關HTML,CSS和JavaScript開發和約束的工作知識
 • 對Martech、digital marketing有高度興趣
 • 五大特質: 團隊精神,持續學習,自我要求,正直可靠,恆毅力
 • BA or MA degree in marketing or a related field
 • Proven working experience in digital marketing, particularly within the industry
 • Demonstrable experience leading and managing SEO/SEM, marketing database, email, social media and/or display advertising campaigns
 • Experience in optimizing landing pages and user funnels
 • Experience with A/B testing and multivariate experiments
 • Solid knowledge of website and marketing analytics tools (e.g., Google Analytics and Trends, Semrush, MOz and Ubersuggest)
 • Working knowledge of ad serving tools
 • Experience in setting up and optimizing PPC campaigns on all major search engines
 • Working knowledge of HTML, CSS, and JavaScript development and constraints.
 • Five main characteristics: Teamwork, Continuous learning, Self-driven, Integrity and Reliability, Perseverance.
1
40,000 ~ 70,000 TWD / tháng
Làm việc từ xa một phần
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of 奕奕科技有限公司.
奕奕科技有限公司
SaaS/ Điện toán đám mây
1 - 10 people

Về chúng tôi

Approperty 是致力於改善房東管理房地產的SaaS軟體,願景是實現房東的辦公室企業資源規劃系統,ERP for landlords.

雖然公司剛成立,但我們已經確認了市場的空隙,現在正在研發第一版軟體,預計六月推出,之後從用戶的回饋持續改善。

我們致力於打造不動產業管理系統的世界級公司。為了達到目標,我們現在找的是創業夥伴,一起體驗從0成長到1!

我們相信結合不同的個性、不同的專長、不同的背景,才會好的化學作用,並且希望每位成員都要擁有以下特質:

團隊精神 - 藉由協同合作,大局為重,高向心力、凝聚力,公司就會高效的運轉。

持續學習 -「世界上唯一不變的就是改變」,我們需要不停的進步,需取新知識,保持好奇心,才能跟上世界的腳步。

自我要求 - 因為扁平的管理架構,可能不會有人監督您的進度,有高度的自我要求或期許,就能有高品質的成果

正直可靠 - 正直可靠代表這個人值得信任,可以交付重任。

恆毅力 - 成功的路上肯定是跌跌撞撞的,重點是從中學習,保持正面樂觀的態度繼續找尋方法。Việc làm

Full-time
Trung cấp
1
35K ~ 60K TWD / tháng
Lưu

Full-time
Trung cấp
1
60K ~ 90K TWD / tháng
Lưu