GliaCloud 集雅科技 cover image
Logo of GliaCloud 集雅科技.
Logo of GliaCloud 集雅科技.

GliaCloud 集雅科技

Logo of GliaCloud 集雅科技.
GliaCloud 集雅科技
Logo of GliaCloud 集雅科技.
GliaCloud 集雅科技
Việc làm
Nhà tuyển dụng hoạt động 3 ngày trước
工作內容: 1. Initiate business development in overseas markets to promote GliaCloud's product and propose potential partnerships to overseas clients. 2. Understand GliaCloud's products and maintain cli...
工作內容: 1. Initiate business development in overseas markets to promote GliaCloud's product and propose potential partnerships to overseas clients. 2. Understand GliaCloud's products and maintain cli...
台灣臺北
176 TWD / hour
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý