MediaTek 聯發科技 cover image
Logo of MediaTek 聯發科技.
Logo of MediaTek 聯發科技.

MediaTek 聯發科技

Logo of MediaTek 聯發科技.
MediaTek 聯發科技
Logo of MediaTek 聯發科技.
MediaTek 聯發科技
Việc làm
Nhà tuyển dụng hoạt động gần 2 năm trước
PCIe/USB/MIPI-CSI/Display Port 相關之高速介面ditigal PHY IC設計
PCIe/USB/MIPI-CSI/Display Port 相關之高速介面ditigal PHY IC設計
台灣新竹市新竹
35K ~ 200K TWD / tháng
Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
1. 數位 IC 設計 2. 高速 MAC/PCS/PHYD 設計 3. 高速電路架構與整合
1. 數位 IC 設計 2. 高速 MAC/PCS/PHYD 設計 3. 高速電路架構與整合
台灣新竹市新竹
35K ~ 200K TWD / tháng
Không yêu cầu kinh nghiệm
1. 高速SerDes IP開發 2. 數位電路設計與晶片整合 3. 訊號處理與通訊演算法實現
1. 高速SerDes IP開發 2. 數位電路設計與晶片整合 3. 訊號處理與通訊演算法實現
台灣新竹市新竹
35K ~ 200K TWD / tháng
Không yêu cầu kinh nghiệm