Omnichat cover image
Logo of Omnichat.
Logo of Omnichat.

Omnichat

Logo of Omnichat.
Logo of Omnichat.
Omnichat
Việc làm
Nhà tuyển dụng hoạt động khoảng 14 giờ trước
|關於 Omnichat GET YOUR CUSTOMER CLOSER 用對話觸動顧客的心 #對話商務新創 #台灣香港新加坡 #SaaS Omnichat 是一家成長快速的 SaaS 公司,2017 年成立於香港,2019 年立足台灣。專注於提供零售業、電商流暢的「對話商務」應用,包含 LINE、Facebook Messenger、Instagram、WhatsApp Business...
|關於 Omnichat GET YOUR CUSTOMER CLOSER 用對話觸動顧客的心 #對話商務新創 #台灣香港新加坡 #SaaS Omnichat 是一家成長快速的 SaaS 公司,2017 年成立於香港,2019 年立足台灣。專注於提供零售業、電商流暢的「對話商務」應用,包含 LINE、Facebook Messenger、Instagram、WhatsApp Business...
104台灣台北市中山區, 台灣臺北
600K ~ 800K TWD / năm
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý