Martin Wu (吳瑞啟) Tech Lead to Tricella
contributor

Martin Wu (吳瑞啟) Tech Lead to Tricella

熱愛程式開發,勇於挑戰新技術的資訊宅,崇尚簡潔風格,相信科技始終來自於人性,致力設計簡單易於使用的程式。

Ohwgaviddymdr0jccfhi