CakeResume Job Search

Advanced filters
Off
Logo of 傲世娛樂文創有限公司.
1. 網站核心業務架構 2. 網站性能優化 3. 具備一定前端技術背景,熟悉版控Git 4. 具備RESTful API 串接經驗或運用 Ajax 串接第三方 API經驗 5. 使用過Angular框架者尤佳 6. 能為其他工程師提供良
jQuery
JSON
JavaScript
日本、大阪府大阪市
80K ~ 180K TWD / month
2 years of experience required
No management responsibility
Logo of 榮利科技股份有限公司.
1.網站前端架構規劃與設計 2.網頁切版 (HTML/CSS/Javascript) 3.網頁前端框架開發 ( Angular ) 4.維護系統性能及架構,並持續優化 5.評估研究並導入前端相關技術及工具 6.跟 Back-end 討論並共同規
Angular
HTML/CSS
JavaScript
40K ~ 45K TWD / month
1 years of experience required
No management responsibility
Logo of 新逸資訊科技有限公司.
1. 跨平台的UI介面實現 2. 與UI 設計協作討論及開發 3. 開發和維護內部產品的元件(angular) 4. 配合專案及產品進行網站元件開發
HTML5
CSS3
Javascript(ES6)
221台灣新北市汐止區
407台灣台中市西屯區
40K ~ 70K TWD / month
No requirement for relevant working experience
No management responsibility
Logo of CakeResume Headhunting Recruitment Service.
公司亮點: 🪄工業軟體市佔率第一,公司客戶及營收穩定 🪄ESG永續治理的好夥伴 職務說明: 1. 進行軟體程式設計與維護。 2. 進行軟體測試與修改。 3. 在時間內完成給予的單子-把需求拆成可以執
Angular
HTML
CSS
Xinyi District, Taipei City, Taiwan 110
40K ~ 70K TWD / month
1 years of experience required
No management responsibility
Logo of Conbiz Consulting Firm康彼斯顧問股份有限公司.
【Job Responsibilities】: • 開發/維護前端, Review team staff code 並給予意見 • Build up 多框架的前端團隊 React, Angular 照目前使用比例排序 • 與UX/SA, BE 合作 • 敏捷軟體開發流程 • 有良好的學習能力及教學能力 • 團隊合作 Job Responsibility: • Review, develop and maintain Front-end
AngularJS
RESTful Web Services
CSS3
台灣台北市大安區
1.3M ~ 1.6M TWD / year
No management responsibility
Logo of Conbiz Consulting Firm康彼斯顧問股份有限公司.
職務說明 What you will do 1. 配合 Scrum 團隊規劃時程完成網頁開發與測試,製作符合跨瀏覽器與跨裝置的網頁。 2. 負責智能投資平台 (Angular12) 與官網的開發維護。 3. 了解網站檔案結構,與團隊其他前端人
AngularJS
RESTful Web Services
CSS3
110台灣台北市信義區
50K ~ 70K TWD / month
2 years of experience required
No management responsibility
Logo of Lifesup Technology Co., Ltd.
Phục vụ dự án mới làm bằng công nghệ Angular 2+ phía client. Tham gia các công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ khi được phân công. Thảo luận và tư vấn về API backend. Tham gia quản lý nhóm nếu có khả năng phù hợp. Phối hợp cùng team để đảm bảo tiến độ dự án theo mô hình Agile – Scrum.
Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
13M ~ 30M VND / month
1 years of experience required
No management responsibility
Logo of Numbers Protocol (主張數據股份有限公司).
Numbers 工程師的任務是結合各種技術,讓個人資料的所有權以及控制權能受到保護,增進數位資料的可信賴性。在 Numbers,你會直接與世界接軌,產出的成果除了影響數百萬身在台灣的我們,也會直接被歐
台北
遠端工作
1M ~ 1.8M TWD / year
No management responsibility
Logo of 資旅軟體開發有限公司.
提供使用者友善介面與提升平台效率 【如果你擁有以下特質】: 1. 專長為以下其中一種前端框架:Angular 2+、React、Vue (目前主要應用為 Angular 2+) 2. 專長為 Javascript, Typescript, HTML5, CSS/SCSS, RxJS 3. 開發軟體 VS Code 4. Atlassian JIRA 專
Android
iOS
Github
Sanmin District, Kaohsiung City, Taiwan 807
40K ~ 55K TWD / month
No requirement for relevant working experience
No management responsibility
Logo of Deloitte Taiwan 勤業眾信聯合會計師事務所.
快速投遞履歷: [email protected] 我們提供企業法遵、合規相關領域資訊技術解決方案設計的顧問諮詢服務。目前團隊正持續研發Deloitte自有之法遵、合規相關平台系統,提供企業客戶使用。誠摯邀請願
ASP.NET
C#
MS SQL
110台灣台北市信義區
60K ~ 80K TWD / month
No management responsibility

CakeResume Job Search

Join CakeResume now! Search tens of thousands of job listings to find your perfect job.