Tìm kiếm việc làm online mới nhất!

Mở rộng tìm kiếm
Tắt
Logo of 中租控股.
.Net(C#、VB) Webform或ASP.Net core、Angular進行國內內外部系統及海外雲端(Azure)系統服務開發 - 資料庫使用Oracle、MS SQL...etc. 【職涯願景】 因應公司數位轉型及海外市場發展需求,具備雲端應用經驗,熟悉或期待
.NET Core
Angular
ASP.NET
800K ~ 1.6M TWD / năm
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 天空八八科技有限公司.
• 一年以上微軟技術開發專案經驗,熟悉開發產品和工具. • 有開ASP.NET MVC,Web API的經驗,.Net Core尤佳. • 瞭解非同步開發和平行應用程式開發. • 熟悉ADO.NET,會Dapper尤佳. • 瞭解SQL Server, 會撰寫 PL/SQL.
ASP.NET MVC
Web API
.Net Core
50K ~ 100K TWD / tháng
Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý

Tìm kiếm việc làm CakeResume

Tham gia CakeResume ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.