CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 陳宗佑.
Avatar of 陳宗佑.
Past
AI工程師 @緯創資通股份有限公司
2021 ~ 2022
軟體工程師、影像處理工程師、AI處理工程師、演算法工程師
Trong vòng một tháng
陳宗佑 / CHEN, ZONG-YOU Software Engineer Taipei, Taiwan 過去任職於緯創資通股份有限公司,擔任AI工程師,主要負責公司內部數位轉型專案,開發NLP相關應用。 學習力強、 喜愛思考 、樂於研究、勇於挑戰、隨和謙虛,能快速理解任務內容,找出問題點並提出相應解決方法。[email protected]ail.
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台北科技大學 NTUT
資訊工程
Avatar of Qingyang Wu.
Avatar of Qingyang Wu.
AI 工程師 @台灣塑膠工業股份有限公司
2020 ~ Hiện tại
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
Line Bot ML/AI AI Tool TesnsorFlow SKlearn Keras Matlab OpenCV Algorithm Principal Component Analysis Partial Least Squares Gaussian Process Deep Neural Networks Convolutional Neural Networks Genetic Algorithm Other Application Reinforcement Learning Object Detection Faster RCNN Yolo v3 Generative Adversarial Networks Experience 台灣塑膠工業(FPC) - AI Engineer - Sept~ present 1. AI應用 - 工廠製程之品質軟測量(Soft Sensors)模型建立 2. AI應用 - 製程優化控制建議 3. AI應用 - 多機組設備優化
Simulink
OpenCV
Azure
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Chung Yuan Christian University
Master in Chemical Engineering
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Backend/AI Engineer @麗臺科技股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
Golang
AI & Machine Learning
Gin
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立中興大學 (National Chung Hsin University, NCHU)
資訊管理所
Avatar of Oswald Wang (王俊隆).
Avatar of Oswald Wang (王俊隆).
Past
2022 聯發科技AI競賽 IEEE ICME 2022 Grand Challenge: Low‑power Deep Learning Semantic Segmentation Model Compression Competition for Traffic Scene in Asian Countries @國立中央大學 National Central University
2022 ~ 2022
Software engineer
Trong vòng một tháng
Knowledge RESTful API / Database design / Unity Game Design / Object-Oriented Design / Deep Learning / Computer Vision / Model Quantization / Data Visualization EducationNational Central University Master of Science in Computer ScienceNational Normal University Bachelor of Science in Computer Science Project Experiences 1st place at 2022 MediaTek AI Competition IEEE ICME 2022 Grand Challenge Low‑power Deep Learning Semantic Segmentation Model Compression Competition for Traffic Scene in Asian Countries • Training Deep Learning model DDRNet to minimize the power consumption and speed on MediaTek Dimensity 9000 • Implemented Deep Learning model with Pytorch and OpenCV • Deploy PyTorch model to
Communication
Natural Language Processing
Inter-Process Communication
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立中央大學 National Central University
Computer Science
Avatar of the user.
Avatar of the user.
共同創辦人 @尹山國際股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
Project Manager
Trong vòng một tháng
Tensorflow (Keras)
Tensorflow
Deep Learning
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立台灣大學
心理學系神經認知科學組
Avatar of Vo Hoang Chuong.
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
assignments, papers and record grades. - Follow established guidelines and gather relevant data for projects and reports. MayJun 2019 AI Fresher • VNPT-IT Assisting with the development and implementation of AI solutions for clients. Collaborating with the team to gather and analyze data to improve the performance of AI models. Keeping up-to-date with the latest advancements in AI and machine learning technology. Participating in code reviews and testing to ensure the quality of the AI solutions. Communicating with clients to understand their requirements and provide recommendations for AI solutions. SeptemberJan 2021 EducationDa
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
NTUST, 國立臺灣科技大學
Electrical Engineering
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
人工智慧研究中心工程師 @明志科技大學
2019 ~ 2022
大數據分析,資料科學家,資料工程師,AI工程師
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
University of Alberta
Reinforce learning
Avatar of Ghany Fitriamara Suci.
Avatar of Ghany Fitriamara Suci.
Staff of Partnership Development @AIESEC in UIN Jakarta
2023 ~ Hiện tại
Core Team Staff of Artificial Intelligence/Machine Learning
Trong vòng một tháng
Ghany Fitriamara Suci Partnership Development Staff at AIESEC in UIN Jakarta Bogor Regency, West Java, Indonesia Results-driven as a Sponsorship and Public Relations Leader looking to leverage five months of organizing and maintaining PR experience with the Gerakan Amal Sosial HIMAFI team. Experienced in leading and forming partnerships with stakeholders to raise funds for up to 120+ families, I am looking to contribute my communication, marketing, public speaking, leadership, and presentation skills to uphold initiatives and values. http://ghaafs.wordpress.com/ Work Experience Core Team Staff of Artificial Intelligence/Machine
Communication
Microsoft Office
Web Development
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Intern / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Physics
Avatar of Joyce Hsu.
Avatar of Joyce Hsu.
Section Leader @Hitachi High-Tech Taiwan Corporation
2022 ~ Hiện tại
Sales Manager
Trong vòng một tháng
Joyce Hsu (Zih-Huei) Smart Factory | AIoT | Digital Transformation | Data center Sales Account management| Business development|Product line management • 8+ year experience in sales and product line management for optical communication/Data center (Datacom)/Telecom industries. • 2+ year of experience in sales and project management of Smart factory solutions (including AI, IoT, Software MES/SCM/WMS/EIM, ESG, System integration and consulting service.) • Proven sales record of exceeding business revenue/profit goal. • Design win oriented to drive the demand creation for customers. • Solid experience collaborating with manufacturing/
Sales & Customer Service
Business Development
Sales Management
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
National Chung Hsing University
Life Sciences
Avatar of 李政旻.
Avatar of 李政旻.
Past
後端工程師 @脈動心聯
2020 ~ 2022
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
李政旻 Cheng-Min Lee 臺灣大學電信碩士 主修資料科學 學位研究:掌紋影像辨識 [email protected]ail.com 學歷 國立台灣大學 電信工程所 資料科學與智慧網路 •研究主題:Data Augmentation for Cross-Domain Palmprint Recognition 國科會計畫:Indoor localization in cellular networks through machine learning 國立臺灣科技大學 電機工程 •工作經歷 九月九
Python
PHP
MySQL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立台灣大學
資料科學與智慧網路

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi