Applications for this position are currently paused

4B新光銀行-數據工程與治理人員

Lưu
Công việc được cập nhật 4 tháng

Mô tả công việc

1.發展以支持業務能力為核心的數據工程與數據治理架構
2.建構以客戶為中心的數據應用處理平台 (Data Fabric)
3.建構數據工作流 (Data Pipeline)、導入數據工程自動化和敏捷實踐 (AI-and ML-Augmented)
4.數據架構規劃、數據源開發、數據蒐集與處理、數據探勘與加值
5.支持資料科學、監控資料使用模式(Patterns) 、管理數據應用處平台
6.數據治理規劃與政策擬定與實施
7.數據治理實施,包括資料模型、資料定義、元數據、資料品質等

Yêu cầu

1.具數據管理、數據工程、數據架構等相關經驗
2.具專案管理能力佳
3.具金融產業知識佳
4.歡迎對數據有熱情、具創新敏捷想法、喜 team work 的人才,加入未來智慧金融領域

View all jobs
View all jobs
Lưu
1
No requirement for relevant working experience
Regular earnings reach NT$40,000
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of 新光銀行.

Về chúng tôi

本行於民國86年1月改制商業銀行,前身為歷史悠久的台北三信,創立於民國7年4月,原名「艋舺信用組合」,是當時艋舺地區之名流碩彥所共同發起組織的庶民金融機構。

在台灣光復後,由於國民政府頒布新法令,於民國35年7月艋舺信用組合奉令重新改組,並改名為「台北市艋舺信用合作社」。民國55年6月,再度因法令修改,變更有限責任組織為保證責任組織,並啟用「保證責任台北市第三信用合作社」名稱,也就是改制銀行前的「台北三信」。改制為銀行後,為配合政府政策,協助解決金融問題,分別於民國86年概括承受新竹二信,成為民營銀行合併信合社之首例,次年更概括承受台中八信,將營業區域擴大至中部地區;90年9月初概括承受嘉義二信後,旋即在行政院金融重建基金機制運作下,於月中概括承受岡山信用合作社,而將營業區域擴及全台,分行家數達到80家。

民國94年為因應金融市場發展趨勢暨配合政府金融改革政策,本行於10月3日加入質優之新光金融控股股份有限公司,為其百分之百轉投資之子公司。同年金控公司為擴大旗下銀行體系之整體經營規模,暨強化業務競爭能力,於12月31日將本行與台灣新光商業銀行(係原台中六信與屏東一信於民國89年7月1日合併設立變更組織為聯信商業銀行,並於93年11月15日更名為台灣新光商業銀行)合併,合併後以本行為存續銀行,惟名稱變更為台灣新光商業銀行,全台分行家數達108家。

展望未來在金控集團所屬企業彼此交互合作,發揮整體行銷推廣綜效,將大幅提升金融營運效益,實質增進銀行業務之發展,健全經營規模暨提供更完善之金融服務。


Nhóm

Avatar of the user.
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Avatar of the user.

Việc làm

Full-time
Sơ cấp
1
30K+ TWD / month
Lưu

Full-time
Sơ cấp
1
34K ~ 45K TWD / month
Lưu

Full-time
Sơ cấp
1
34K ~ 45K TWD / month
Lưu