C# 訂飲料囉 !!

By高麗如 Nancy Gao
後端開發人員
使用座標方式點擊訂單, 品項內容會自動帶出資料, 確認無誤後按送出, 若資料庫 MySQL有訂單紀錄, 則WinForm會回傳成功 !!
Published: January 26, 2020
Windows Forms
MouseEventArgs
MySQL
C#
More from 高麗如 Nancy Gao
C# Socket- Server 一對多個 Client (V1)
C# LineBot-傳送訊息&貼圖
C# AB 自動猜數字遊戲
C# NancyGao 紫微斗數
C# RazorPagesMovie
C# WebCam
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.