Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career
Industry & Job Overview
Apr 24th 2024

什麼是 LLM 大型語言模型?6 大履歷加分技能、新職缺需求

履歷必備:6 大 LLM 人才技能,讓 LLM 在技術路上幫你一把! 四、LLM 工作機會都在這!薪水、待遇一次了解 一、LLM 為什麼能夠刮起風潮, LLMAI 之間的關聯? LLMAI 領域中的一個特定類別,AI 則是一個廣泛的概
Industry & Job Overview
Apr 24th 2024

AI 提示工程師(Prompt Engineer)正夯!破解 5 大核心能力、面試技巧與職缺薪水

未來人工智慧發展不可或缺的關鍵技術之一。 二、AI 提示工程師(Prompt Engineer)必備的 5 大核心技能 在成為 AI 提示工程師(Prompt Engineer)的路上,有 5 個必備的核心技能: 了解不同的人工智慧(AI)與大型語言模型 ( LLM ) : 掌
Industry & Job Overview
Apr 24th 2024

生成式 AI 產業大爆發!不只 ChatGPT,這四大能力都要學會

文本生成(LLM) OpenAI 的 ChatGPT、Google 的 Bard,以及微軟的 Bing Chat 2. 圖像生成 Midjourney、Stable diffusion 以及 OpenAI 的 DALL-E 3. 音樂 / 聲音生成 Steve AI、Meta 的 AudioCraft 、Stability AI 的 Stable Audio 4. 程式碼生成 Amazon 的 CodeWhisperer、Mata 的 Code Llama、Github 的 Copilot、Hugging Face 三、和生成式 AI 協作的新世代來
Industry & Job Overview
Apr 24th 2024

深度學習是什麼?Deep Learning 7 大產業應用、熱門職缺最新動態!

全攻略 | 搜尋完整 AI 職缺 隨人工智慧風潮橫掃各行各業,催生出大量新興 AI 職位和需求。該怎麼找 AI 工作機會、躋身高薪 AI 產業?一覽 CakeResume 完整的 AI 職缺情報 ,應徵你夢寐以求的 AI 工作 ! 透過 CakeResume AI 人工
News
Mar 6th 2024

Đón đầu công nghệ với 10 xu hướng Cloud Computing năm 2024

Công nghệ điện toán đám mây đóng vai trò then chốt trong thúc đẩy ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) vào đời sống, mang đến nhiều lợi ích kinh tế và xã hội. Điển hình là các mô hình AI như Mô hình Ngôn ngữ Lớn (Large Language Model) ứng dụng trong phát triển ChatGPT. Để có thể điều khiển được ChatGPT, LLM cần được “đào tạo” dựa trên một lượng lớn dữ liệu với công suất tính toán

Resume Builder

Build your resume only in minutes!