UI/UX design: Contact us

ByAbby Luo
Flight Attendant @ China airlines
Problem: Countless steps or feeling too commercial keeps users away from sharing their thought. Solution: Keeping only the most important fields and design with energetic greeting, prompt and encourage users to share their idea. 以往「聯絡我們」給使用者的感受較為正式,甚至會接續繁雜的步驟,導致使用者在送出留言前就放棄。我希望能透過口語化的開場白,讓使用者能像是和朋友聊天般自在地表達,並簡化留言步驟,僅要求填寫最關鍵的聯絡方式與留言內容。這個設計讓使用者一眼就能看完所有步驟,減少留言的程序及阻礙,進而提升使用者留言的意願。
Abby Luo
Published: January 31, 2021
UI Design
UX Design
UI
UI/UXDesign
More from Abby Luo
Concept of recipe app
PackAge+ service redesign
Costco service redesign
UI design: Blog post
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.