Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career

Viết CV xin việc ngân hàng không khó như bạn nghĩ!

hàng của mình bằng cách đưa vào những thành tích, số liệu cụ thể. Ví dụ về “Kinh nghiệm làm việc" trong mẫu CV xin việc ngân hàng Vietcombank : Giao dịch viên Ngân hàng Vietinbank Chi Nhánh Gia Định 10/2018 - 12/2022 Tiếp đón và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, từ đó xử lý yêu cầu, thực hiện giao dịch và cung cấp các dịch vụ ngân hàng tương ứng. Thực hiện các giao dịch chuyển tiền

How to Show Promotion on a Resume [+Tips & Templates]

monitor progress regularly. Grooving Sun Services | Sheffield, England Sales Executive | Sep. 2019 - Mar. 2021 Established new business relationships with prospective partners. Negotiated contracts and service packages with customers. Collected and analyzed information for sales performance reports. LHG Corp. | London, England Sales Assistant | Dec. 2018 - Jul. 2019 Answered questions and addressed the needs and wants of prospective clients. Assisted in handling business contracts and maintained relationships with partners. Took inventory and kept track of the sales floor. Templates for Listing Promo...

How to Write a Healthcare Resume [with Tips and Examples]

that help you perform well in the role. Healthcare Resume Skill Examples: Communication Electronic Health Record System (EHR) Composure 6. Healthcare Resume Work Experience The experience section for your healthcare resume tells the story of your past accomplishments throughout healthcare-related experience, such as volunteering, internships, full time jobs, etc. Healthcare Resume Work Experience Example: Health Administrative Intern  OCHIN, Washington, D.C. Jul 2018 – Jul 2019 Managed and maintained detailed work schedules for a team of 20 employees. Reviewed and ...

Hướng dẫn tạo CV xin việc video editor: Nên và không nên làm gì?

số hóa và nhập các cảnh quay với cả video và âm thanh Quản lý các sản phẩm hoàn chỉnh và kho lưu trữ các dự án đang được xử lý Quý 2,3 năm 2019, quý 1,4 năm 2018 team vượt chỉ tiêu 20%-28% với chỉ 80% thời gian làm việc dự kiến 4. Học vấn Vị trí video editor không phải lúc nào cũng yêu cầu một bằng cấp hay trình độ học vấn cụ thể

Language Skills & Proficiency Levels on Resume

of how your language skills have helped you perform better in your previous roles and achieved positive results. Check out this example of how to list language skills on a resume work experience descriptions: Work Experience Administrative Assistant ATC Company | 2018-2020 Efficiently executed bilingual customer service in Spanish and English by resolving an average of 6 cases per hour. Converted advertising copies from Mandarin to Japanese with consistent accuracy to the style and branding. 3. Certifications section Certificates are

Best Freelance Resume: Examples & Templates

chronologically, starting with the most recent job and then gradually dating back to the earliest one. Who should use this? - Professionals with considerable freelancing experience - Freelancers without career gaps Example: - 02/2019 - Present: Freelance copywriter | NHA Books - 11/2010 - 10/2018: Freelance copywriter | Copify Blog 🏷️ Functional resume format The main focus is your skills and achievements rather than each work experience. Who should use this? - New grads (Entry-level freelance resume or freelance resume with no experience) - Freelancers

CV trợ giảng tiếng Anh: Viết như thế nào và cần lưu ý những gì?

là công việc có trả lương) cũng có thể được kể tên trong CV xin việc trợ giảng bằng tiếng Anh. Ví dụ cho phần “Work experience” trong CV xin làm trợ giảng: Part-time teaching assistant IELTS GG 09/2018 - 01/2020 Assists the main teacher in classroom management Provides students with guidance and correction on both spoken and written English Helps clean the classroom after lessons Primary teaching assistant in two top classes with 50 students achieving 7

How to Write a Perfect Lawyer Resume (with Examples and Tips)

trusts Example of soft skills for a lawyer resume: Resilience Attention to detail Problem-solving Communication Negotiation 6. Work Experience For the work experience section on your lawyer resume, please use the reverse chronological order. List the name of the organizations that you previously worked at, their locations, the span of your employment and your duties and achievements. Example of work experience on a lawyer resume: XYZ Law Firm, New York, US. Legal Counsel, 2014 - 2018 Negotiated and closed mo...

6 mẹo viết CV editor/biên tập viên ấn tượng (kèm mẫu)

giúp cho profile của bạn ghi điểm rất tốt trong mắt nhà tuyển dụng. Ví dụ về trình độ học vấn trong CV biên tập viên báo chí: Cử nhân - Khoa báo chí Học viện Báo chí & Tuyên truyền 2014-2018 Khóa học ngắn hạn về Graphic Design FPT Arena 2018-2019 5. Kỹ năng / Điểm mạnh Đối với một CV editor, một trong những kỹ năng chuyên môn cần phải có là khả năng viết tốt. Bên cạnh đó

萌芽、茁壯與險境後的起死回生!專訪 25sprout 新芽創辦人 Alex,揭秘 8 年成長史

也是我們和其他線上問卷不同的地方。」 明年拓展海外佈局,新芽要靠自己出海! 而除了台灣,SurveyCake 也在 2018 年成功打入海外市場,陸續導入歐洲不同國家的麥當勞,「老實說我們不太可能一跨出海外,就在

Resume Builder

Build your resume only in minutes!