Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career
Resume & CV
Sep 15th 2021

SQL Developer Resume Writing Guide [+ Examples]

resume you need for job hunting. Step 1: Pick the best layout for your SQL developer resume. How long should an SQL resume be? One page is the best choice to go for as recruiters may receive a lot of SQL resumes, so it is best to not make it too long. Make sure you only include relevant qualifications and skills in your SQL developer resume. What is the best font for an SQL resume (size and style)? The font
Resume & CV
Aug 4th 2022

6 Contoh CV Programmer Terbaik dan Cara Membuatnya!

yang dimiliki oleh software developer atau staff IT. Kolom ini merupakan kolom yang paling diperhatikan oleh rekruter untuk mengetahui apakah bahasa pemrograman yang kamu bisa sesuai dengan yang mereka cari. Menurut enhancv.com , bahasa pemrograman yang paling banyak dicantumkan pada CV adalah JavaScript, C#, SQL, HTML dan C++. Keterampilan yang dibutuhkan seorang software engineer dibagi menjadi dua kelompok, yaitu hard skill atau keterampilan akademis dan soft skill atau keterampilan non akademis. ✏️ Contoh hard skills pada CV Programmer: Data Structures
Resume & CV
Apr 21st 2023

Hướng dẫn viết CV Java Developer (lập trình viên java) từ A-Z

việc (Job Description) để ưu tiên những từ khóa liên quan và đưa vào CV của mình nhé. Đọc thêm: Điểm mạnh, điểm yếu của bản thân trong CV ghi sao cho thuyết phục? Kỹ năng chuyên môn cho java developer: Nắm được nền tảng Máy ảo Java Lập trình hướng đối tượng Công cụ truy vấn cơ sở dữ liệu SQL Am hiểu hệ thống theo dõi ứng dụng C++ Điểm mạnh cho CV lập trình java: Luôn không
Resume & CV
Jul 31st 2022

3 Contoh CV Teknik Informatika Profesional dan Cara Membuatnya!

menarik para perekrut perusahaan untuk membaca? Mari kita membahasnya secara tuntas. Contoh CV Mahasiswa Teknik Informatika - Dibuat di CakeResume 📚 Baca juga: 5 Contoh CV Programmer Terbaik! [Web Developer, Software Engineer, Dll.] Cara Membuat CV Teknik Informatika 1. Gunakan Format CV Lamaran Kerja Teknik Informatika yang tepat Pada dasarnya, ada 3 contoh format CV yang digunakan para pelamar kerja. Namun, untuk contoh CV jurusan teknik informatika, akan lebih baik menggunakan format CV kronologi terbalik . CV dengan format kronologi terbalik ini

Full Stack Developer: Prospek Kerja, Gaji, Syarat, dan Caranya! [+CV]

dalam mengelola database. Beberapa database yang lazim digunakan mencakup SQL, MongoDB, Redis, Oracle, dan lainnya. 5. Menguasai GIT GIT ( Group Inclusive Tour ) adalah tools yang berfungsi untuk mencatat setiap perubahan file, yang di dalamnya merupakan kode-kode yang dirancang oleh developer . Saat membuat web atau aplikasi, f ull stack web developer tentunya akan melakukan beberapa kali perubahan kode, dan perubahan inilah yang akan dicatat di dalam GIT, untuk memudahkan developer men- track perubahan yang ada. Gaji Full Stack Developer Berapa
Resume & CV
Feb 11th 2022

100+ Must-have IT Skills on Your Resume (with Examples)

them on your resume is important. Here are a list of common jobs that require IT skills: Data Analyst Computer Sales Support Worker Database Administrator Cloud Computing Engineer Computer Network Specialist Information Technology Analyst Information Security Analyst Software and Application Developer Hardware Technician Help Desk Analyst 1. Data Analyst A data analyst uses data analysis tools, such as Microsoft Power BI, Python, and SQL, to carefully examine raw data to gain insights. Using these IT skills, they help businesses to
Resume & CV
Mar 9th 2022

Programmer Resume: Example & Tips

adjust and debug the coding. Creating and writing codes that are reliable and operational. Reviewing and optimizing code. Before you can work on the coding for the software team, you will need to write a professional programmer resume (or programmer CV). Whether you are building a java developer resume, a game programmer resume, a web programmer resume, a statistical programmer resume, etc., the following steps will help you perfect your computer programmer resume. Step 1: Pick the best layout for
Cover Letter
Mar 6th 2024

Computer Science Cover Letter: Cracking the Code for Your Path to Success

promising and is currently considered to be in high demand in the job market. The job prospects for this field are projected to grow by 21% from 2021 to 2031. The most popular jobs for computer science major include: Software Developer Web Developer UX Designer Mobile App Developer IT Project Manager Information Security Analyst Systems Analyst Penetration Tester Data analyst Machine Learning Engineer Writing a good computer science cover letter and resume for your job search is more important than
Industry & Job Overview
Apr 10th 2023

10 Pekerjaan Bidang IT yang Paling Dicari dan Gajinya!

Daftar Isi: Daftar Pekerjaan Jurusan IT yang Banyak Dicari Tips Mendapatkan Pekerjaan Lulusan IT Di era digitalisasi saat ini, profesi bidang IT merupakan suatu pekerjaan IT menjanjikan untuk kedepannya. Pekerjaan di bidang IT ( Information Technology ) bertanggung jawab untuk membantu suatu perusahaan atau organisasi dalam memelihara infrastruktur digital dan memberikan bantuan pemecahan masalah baik sesama karyawan/pegawai maupun konsumen dengan mengikuti kemajuan teknologi dan prosedur keamanan. Bagi kamu yang memiliki ketertarikan untuk mengembangkan keterampilan dalam pemrograman dan pemecahan masalah, kamu dapat
Career Development
Apr 25th 2024

Top 7 chứng chỉ IT mà bạn nên có

Gợi ý các chứng chỉ IT nên học Theo “Báo cáo thị trường IT Việt Nam năm 2023” được công bố trên TopDev, chênh lệch giữa trình độ ứng viên và nhu cầu doanh nghiệp khiến thị trường lao động Việt Nam có thể thiếu từ 150.000 đến 200.000 nhân sự IT hàng năm. Nhất là trong giai đoạn trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần phổ biến thì việc bổ sung các chứng chỉ IT nâng cao

Resume Builder

Build your resume only in minutes!